Upcoming Event: 2017-2018 BN Charity Night
Release date:2018-01-08 Views:3009

 

Latest Donation:

 

January 5th, China Overseas-Educated Scholars Development Foundation donated RMB 6,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 5th, Tan Xiaogang, Yang Yijun donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 5th, Anonymous donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 5th, Liu Yanyan donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 5th, Zou Danqing donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 5th, Cui Shaohua donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

 

January 4th, Beijing Fujun Fashion Consultant Ltd donated RMB 10,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 4th, Anonymous donated RMB 5,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 4th, Four Season Hotel donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 4th, Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 4th, Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 4th, Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 4th, Xu Yongjun donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;

 

January 3rd, Anonymous donated RMB 12,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 3rd, Bu Yan donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 3rd, Xu Yuanhua, Lu Li, Xu Fuzhen, Qi Hongcan, Wu Zhe donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 3rd, Zhao Ke donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 3rd, Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

 

January 2nd, Anonymous donated RMB 4,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 2nd, Beijing HuaZhaoYiSheng Clinic donated RMB 3,500.00 to 2017 BN Charity Night;
January 2nd, Anonymous donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
January 2nd, Li Yanhui, Zhang Changxin, Li Gang, Zhou Xiaoguang, Wang Yazhou, Chen Xinxin, Zang Zhenxing donated RMB 1,400.00 to 2017 BN Charity Night;

 

December 30th, Wang Xinghan donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;

 

December 29th, Anonymous donated RMB 6,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 29th, Yang Hongwei donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;

 

December 28th, Huangfu Jing, Liu Changxiang, Yu Min, Shao Zhizeng, Tan Xin, Gu Yu, Li Yanzhen donated RMB 1,400.00 to 2017 BN Charity Night;

 

December 26th, 2017 Li Tingfang donated RMB 10,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 26th, 2017 Anonymous donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 26th, 2017 Sun Shanshan donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;

December 25th, 2017 Yang Pinshuan donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 25th, 2017 Kuai Rui donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;
December 25th, 2017 Li Shunli donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;
December 25th, 2017 Wang Hongkun donated RMB 200.00 to 2017 BN Charity Night;
December 25th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 24th, 2017 Anonymous donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 24th, 2017 Beijing Zhengshu Building Decoration Ltd donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 23rd, 2017 Shi Chaojun donated RMB 5,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 23rd, 2017 Anonymous donated RMB 4,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 23rd, 2017 Jia Fangdi donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 23rd, 2017 Anonymous donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 23rd, 2017 Anonymous donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 23rd, 2017 Tong Gang donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 23rd, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 22nd, 2017 Beijing Goldenet Ltd donated RMB 25,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Beijing Dekanglai Health Safty Technology Ltd donated RMB 10,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Beijing Polyspring Ltd donated RMB 10,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Anonymous donated RMB 9,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Liu Tongyu donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Yang Pinrong, Pu Jinzhong, Lai Jingqin, He Xiangdong, Chen Libin donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 22nd, 2017 Mao Yu donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 21st, 2017 Anonymous donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 21st, 2017 Yao Li donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 20th, 2017 Zhou Qinlin, Zheng Zhenli, Du Wangjun, Liu Huancai, Deng Jianping, Chen Yanqing donated RMB 1,400.00 to 2017 BN Charity Night;
December 20th, 2017 Zhao Jingyu, Zhang Tingwang, Chen Yanlin, Xie Xiaoli, Wang Jieyu donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 19th, 2017 Zhu Maoyuan donated RMB 50,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 19th, 2017 Yu Huachu donated RMB 10,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 18th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 15th, 2017 Legend Culture Development Group donated RMB 25,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 15th, 2017 5i5j donated RMB 12,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 14th, 2017 Chen Jianmin donated RMB 6,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 14th, 2017 Anonymous donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 14th, 2017 Anonymous donated RMB 1,500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 13th, 2017 Deloitte China donated RMB 20,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 13th, 2017 Liu Yumei donated RMB 15,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 13th, 2017 Wang Yishan donated RMB 4,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 13th, 2017 Anonymous donated RMB 3,500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 13th, 2017 Consulate General of Ireland, Shanghai donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 13th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 12th, 2017 Anonymous donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 12th, 2017 Wang Baochao and Li Yanmei donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 12th, 2017 Hai Yang donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 12th, 2017 Yinda Property Wang Yuan donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 11th, 2017 Liu Chang donated RMB 15,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 11th, 2017 Weng Shixiong donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 11th, 2017 Shen Jie donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 11th, 2017 Anonymous donated RMB 1,500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 10th, 2017 Anonymous donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 9th, 2017 Anonymous donated RMB 15,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 8th, 2017 Huizhou Dayawan Defeng Investment Development Ltd donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 8th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 8th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 4,500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 3,500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 7th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;


December 6th, 2017 Li Longkui donated RMB 5,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Cui Chunguang donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Yao Li donated RMB 9,500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Rong Peiyun donated RMB 5,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Anonymous donated RMB 4,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Anonymous donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Anonymous donated RMB 1,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Xianfeng Service Group donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 China Economic International Asset Management Co., Ltd donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 6th, 2017 Tian Jing donated RMB 1,500.00 to 2017 BN Charity Night;

December 5th, 2017 Anonymous donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 5th, 2017 Anonymous donated RMB 5,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 5th, 2017 Anonymous donated RMB 2,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 5th, 2017 Anonymous donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 5th, 2017 Anonymous donated RMB 1,500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 5th, 2017 Liang Yanhua donated RMB 5,000.00 to 2017 BN Charity Night;

December 4th, 2017 Xu Fuzhi donated RMB 15,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 4th, 2017 Wang Lin, Graduate of BNVS Beijing Y.2015, donated RMB 500.00 to 2017 BN Charity Night;
December 4th, 2017 Hui Chunyu donated RMB 25,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 4th, 2017 Zhang Zhenxiu donated RMB 3,000.00 to 2017 BN Charity Night;
December 4th, 2017 Yao Li donated RMB 9,000.00 to 2017 BN Charity Night;

 

Wechat

BN Vocational School©2018